Κατοχύρωση και Προστασία Εμπορικού Σήματος

Η εμπειρία του γραφείου μας πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, θα σας βοηθήσει να αποφύγετε διάφορες διενέξεις με επίδοξους «καπηλευτές» του ονόματος και σήματος της επιχείρησης σας, προστατεύοντας τα δικαιώματα και κυρίως τη φήμη σας. Ακόμη κι αν δεν γίνουν προληπτικά όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την κατοχύρωση του σήματος, εξειδικευμένη ομάδα του γραφείου μας, είναι έτοιμη να σας υποστηρίξει είτε σε δικαστικό είτε σε εξωδικαστικό επίπεδο.

Το εμπορικό σήμα αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου. Η κατοχύρωσή του παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του με κάθε τρόπο, στα προϊόντα, στις υπηρεσίες, στις συσκευασίες και σε κάθε έντυπο υλικό.

Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος (κατοχύρωση ονόματος, ονομασίας, κατοχύρωση λογοτύπου, κατοχύρωση επωνυμίας) αποτελεί πράξη προάσπισης των συμφερόντων μίας εταιρείας ή επιχείρησης και όχι μόνο. Η διαδικασία είναι σύνθετη και απαιτεί έμπειρους και λεπτούς χειρισμούς από δικηγόρο σημάτων καθώς μία μικρή αλλαγή στην περιγραφή μίας υπηρεσίας μπορεί να αποτρέψει διαδικασία αντιρρήσεων από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Ο πλέον πρόσφατος Ν. 4679/2020 ρυθμίζει τα νομικά ζητήματα περί εμπορικών σημάτων και πλαισιώνει τη διαδικασία κατοχύρωσης αυτών. Κατά το νόμο λοιπόν, σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Υπάρχουν δε, τρία συστήματα κατοχύρωσης: το εθνικό, το κοινοτικό και το διεθνές. Το εθνικό σύστημα εξυπηρετεί επιχειρήσεις που διακινούν τα προϊόντα τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας και παρέχει ένα minimum ασφάλειας στο δικαιούχο. Το κοινοτικό σύστημα εξυπηρετεί επιχειρήσεις που διακινούν τα προϊόντα τους στην ΕΕ, δεν προϋποθέτει εθνική κατάθεση σήματος και διασφαλίζει την κατοχύρωση σήματος σε ολόκληρη την ΕΕ με την κατάθεση μιας μόνο αίτησης. Το διεθνές σύστημα δίνει την επιλογή κατοχύρωσης σήματος από 1 έως 78 χώρες και εξυπηρετεί επιχειρήσεις που διακινούν προϊόντα σε διεθνές επίπεδο.

Μόνο με την τελεσίδικη κατοχύρωση του σήματος παρέχεται στον δικαιούχο το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης αυτού και συνακόλουθα το δικαίωμα να απαγορεύει σε τρίτους την οποιαδήποτε προσβολή του σήματος. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης αποτελεί το σπουδαιότερο όφελος των ενδιαφερόμενων και σημαίνει με απλά λόγια, ότι οι δικαιούχοι καταχωρημένου σήματος μπορούν να το επιθέτουν στα προϊόντα ή στα εμπορεύματα τους, να χαρακτηρίζουν με αυτό τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, να το επιθέτουν στα περικαλύμματα ή στις συσκευασίες των εμπορευμάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιμολόγια, στους τιμοκαταλόγους, στις αγγελίες, στις διαφημίσεις, σε άλλο έντυπο υλικό ή ηλεκτρονικό ή οπτικοακουστικό μέσο, να το χρησιμοποιούν ως όνομα περιοχής (domain name) κτλ. Μπορούν επίσης να παραχωρούν τη χρήση του σήματος σε τρίτους, υπογράφοντας με αυτούς αποκλειστικές ή όχι παραχωρήσεις αδειών χρήσης.