Αστικό Δίκαιο

Ενοχικό Δίκαιο
Αδικοπραξίες
Αδικαιολόγητος πλουτισμός
Αστικές μισθώσεις
Σωματεία
Συμβάσεις έργου – Εργολαβικά
Συμβάσεις πώλησης
κ.α.

Εμπράγματο Δίκαιο
Μεταβιβάσεις ακινήτων – Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας
Υποθήκες – Ενέχυρα – Δουλείες
Διεκδικητικές αγωγές
Γειτονικό Δίκαιο
Δίκαιο Κτηματολογίου

Κληρονομικό Δίκαιο
Διαθήκες – Κληροδοσίες
Αποποίηση κληρονομίας
Νόμιμη μοίρα
Αποκλήρωση
Καταπιστεύματα

Οικογενειακό Δίκαιο
Γαμικές Διαφορές- Διαζύγιο
Διατροφή και Επιμέλεια τέκνων
Διατροφή μεταξύ συζύγων
Ρύθμιση οικογενειακής στέγης.
Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα
Δικαστική συμπαράσταση

Εργατικό Δίκαιο
Ατομικό Εργατικό Δίκαιο
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο
Καταγγελία εργασιακής σχέσης
Επίσχεση εργασίας
Αποζημίωση
Δεδουλευμένα

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης
Άμεση δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών
Αναγκαστική και Συντηρητική κατάσχεση ακίνητης και κινητής περιουσίας
Κατάσχεση εις χείρας τρίτου
Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων
Ανακοπές κατά της εκτέλεσης