Δίκαιο μεταφορών και logistics

Ένας άλλος μεγάλος τομέας στον οποίο εξειδικεύεται η Εταιρεία μας είναι το δίκαιο των μεταφορών σε όλες του τις μορφές. Για το λόγο αυτό πολλοί από τους πελάτες μας ανήκουν στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών για εμπορικούς χρήστες, των διαμεταφορέων της εφοδιαστικής και της μεταφοράς προϊόντων (IL, OL, 3PL, διανομές, συνδυασμένες, πολυτροπικές και express Logistics) και εισάγουν – εξάγουν προϊόντα, πραγματοποιούν μεταφορές με κάθε μέσο (οδικώς, με τρένο, με φορτηγά, αεροπορικά). Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχουμε στον τομέα του δικαίου Μεταφορών / Logistics περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών και δικαστική εκπροσώπηση, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουμε λύσεις και εξειδικευμένη καθοδήγηση στους παρακάτω τομείς:


    •    Αξιώσεις φορτίων, συλλογή ναύλων, αξιώσεις για ζημιές ή απώλειες που σημειώθηκαν κατά τη μεταφορά (παράδοση-άρνηση-κατάσταση των εμπορευμάτων, επιφυλάξεις, ελαττωματική συσκευασία – ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων), το εφαρμοστέο δίκαιο και τη διεθνή δικαιοδοσία,
    •    Υποχρεώσεις, δικαιώματα και ευθύνες του μεταφορέα και του παραλήπτη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιώσεις και αγωγές,
    •    Διεθνείς Εμπορικοί Όροι (INCOTERMS),
    •    Συμβάσεις σιδηροδρομικών, οδικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών, διαφορές, ευθύνη και διαδικασίες σύμφωνα με COTIF/CIM, CMR, Συμβάσεις Βαρσοβίας και Μόντρεαλ, Κανόνες Χάγης – Βίσμπυ και Αμβούργου, ελληνική εμπορική νομοθεσία και Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου,
    •    Δομή συμβάσεων σε θέματα μεταφορών (ναύλος / προμηθευτές / πράκτορες / υπεργολάβοι / πλαίσιο συμβάσεων/ ατομικές παραγγελίες / φορτωτικές / όλοι οι τύποι των συμφωνιών που αφορούν τη μεταφορά),
    •    Δομή συμβάσεων στον κλάδο logistics (υπηρεσίες αποθήκευσης / αποστολής / συσκευασίας / logistics / διεκπεραίωση τελωνειακών υπηρεσιών / κλπ),
    •    Αποδέσμευση και νομικές ενέργειες για εμπορεύματα, εμπορευματοκιβώτια και μεταφορικά που έχουν κατασχεθεί ή υπάγονται στον Ενωσιακό και Ελληνικό Τελωνειακό Κώδικα,
    •    Διεθνείς οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων στο πλαίσιο των συμφωνιών ADR, RID και Κώδικα IMDG, μέτρα ή προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τους μεταφορείς και συναφή θέματα,
    •    Οδικές εμπορευματικές μεταφορές (εθνικές – διεθνείς), διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας εταιρειών μεταφοράς και έκδοσης των αδειών φορτηγών, σύμφωνα με το ν. 3887/2010 και όλες τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους και νομοθεσία,
    •    Συμμόρφωση στους κανονισμούς,
    •    Συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων στον κλάδο των μεταφορών σε συνδυασμό με άλλους τομείς δικαίου, όπως το εργατικό, ασφαλιστικό και ποινικό δίκαιο, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεταφορείς, παρόχους υπηρεσιών Logistics και υπεργολάβους, την έγκριση και την κατασκευή κέντρων Logistics και αποθηκών.