Δίκαιο Πληροφορικής-Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις σχετικά με το δίκαιο της πληροφορικής και τους όρους χρήσης ιστοσελίδας. Η εξέλιξη και η εξάπλωση του διαδικτύου καθιστούν την ύπαρξη ιστοσελίδας για μια επιχείρηση άκρως απαραίτητη για την ανέλιξη και προώθηση της.

Όροι χρήσης και λειτουργίας επιβάλλεται να οριοθετούν τη χρήση και λειτουργία κάθε ιστοσελίδας και εφαρμογής (application). Οι όροι χρήσης συνιστούν μια έγγραφη εκ των προτέρων αποτύπωση συγκεκριμένων πληροφοριών που εξειδικεύουν, οριοθετούν και προβλέπουν το σύνολο των παραμέτρων (προϋποθέσεις, δικαιώματα, υποχρεώσεις, ευθύνη κ.α.) χρήσης και λειτουργίας κάθε ιστοσελίδας/εφαρμογής/ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ενδεικτικώς οι όροι χρήσης καθορίζουν τις παραμέτρους νόμιμης πρόσβασης των επισκεπτών σε μια ιστοσελίδα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τα ζητήματα ευθύνης των μερών, το εφαρμοστέο στις διαφορές που ανακύπτουν δίκαιο, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, την εμπορική επικοινωνία και διαφήμιση, τους όρους των διαγωνισμών κλπ.

Ιδιαιτέρως, δε, οι ιστοσελίδες όσων δραστηριοποιούνται στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, επιβάλλεται να περιέχουν σε εμφανές σημείο και να υποδεικνύουν στους καταναλωτές την ύπαρξη όρων χρήσης, ώστε να δίδεται η δυνατότητα πραγματικής γνώσης και αποδοχής τους.Οι όροι χρήσης προβλέπουν το πλαίσιο λειτουργίας ενός e-shop και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, ώστε καθένα μέρος να γνωρίζει/κατανοεί και συγκατατίθεται εκ των προτέρων στους γενικούς όρους των συναλλαγών (ΓΟΣ) που διέπουν κάθε επιμέρους συναλλαγή μεταξύ των μερών.

Η άρτια και υπεύθυνη σύνταξη – επιμέλεια των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, εφαρμογής ή ηλεκτρονικού σας καταστήματος εξασφαλίζει την ασφάλεια και νομιμότητα της λειτουργίας τους.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του γραφείου μας παρακολουθούν ανελλιπώς τις εγχώριες αλλά και διεθνείς μεταβολές του νομικού πλαισίου και αναλαμβάνουν τη νομική υποστήριξη της ιστοσελίδας και των διαχειριστών της καθώς και τη σύνταξη των απαραίτητων όρων χρήσης ιστοσελίδας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του διαχειριστή αλλά και των χρηστών της σελίδας, ρυθμίζοντας θέματα αστικής ευθύνης, επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και πώλησης από απόστασης προϊόντων και υπηρεσιών (e-shop).