Δίκαιο Ακινήτων

Έρευνα δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο / Υποθηκοφυλακείο

Προ της μεταβίβασης ενός ακινήτου επιβάλλεται ο αγοραστής να ελέγξει τα περιουσιακά δικαιώματα του πωλητή στο ακίνητο μέσω δικηγόρου και να βεβαιωθεί ότι αυτά έχουν καλώς. Σκοπός είναι η αποφυγή της αγοράς του ακινήτου από μη δικαιούχο πωλητή ή η αγορά ακινήτου που φέρει οποιοδήποτε βάρος.Η δικηγορική μας εταιρία αναλαμβάνει τη διεξαγωγή έρευνας στο υποθηκοφυλακείο και το κτηματολόγιο πανελλαδικά. Ο χρόνος της έρευνας εξαρτάται πρωτίστως από τον αριθμό των τίτλων του εκάστοτε ελεγχομένου προσώπου. Με το δίκτυο συνεργατών μας μπορούμε σε σύντομο χρόνο να διεξάγουμε την έρευνα στο υποθηκοφυλακείο / κτηματολόγιο. Η έρευνα αποτελεί πάντοτε το πρώτο βήμα πριν τις επόμενες ενέργειες στο πλαίσιο της αγοράς ενός ακινήτου.

Διαδικασία  διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφων

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20, εκείνος που καταχωρίσθηκε στις πρώτες εγγραφές ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος, μπορεί να ζητήσει με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή και μέχρι τον ορισμό του τελευταίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του Κτηματολογικού Γραφείου, τη διόρθωση στοιχείων της πρώτης εγγραφής, περιγραφικών και γεωμετρικών, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20Α (στις περιπτώσεις δηλαδή που οι διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών γίνονται με απλή αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος). Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει με απόλυτη επιτυχία την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων.

Αγορά και Πώληση Ακίνητης Περιουσίας 

Η πώληση και αγορά ακινήτων στην Ελλάδα είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα ευαίσθητη και απαιτητική, της οποίας οι ιδιαιτερότητες απαιτούν την εμπλοκή Δικηγόρου, ο οποίος σε στενή συνεργασία με Συμβολαιογράφο, θα φροντίσει για την ορθή ολοκλήρωση του συνολικότερου τέτοιου είδους έργου.Καθίσταται σαφές ότι είναι δουλειά του δικηγόρου να διασφαλίσει ότι όλες οι σχετικές ενέργειες από την έρευνα του ακινήτου μέχρι την υπογραφή του τελικού Συμβολαίου, θα δρομολογηθούν για λογαριασμό του αγοραστή, ενώ την ίδια στιγμή επίσης γίνεται σαφές ότι όλες οι προαναφερθείσες ενέργειες μπορούν να γίνουν από Δικηγόρο εφόσον αυτός-ή διαθέτει προς το σκοπό αυτό τέτοια εξουσιοδότηση χάρη σε σχετικό ειδικό πληρεξούσιο.Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει την εμπειρία, την εξειδικευμένη γνώση και το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να δρομολογήσει ένα τέτοιο απαιτητικό και σοβαρό έργο και να το ολοκληρώσει ορθώς, κρατώντας σας ενήμερους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και οποτεδήποτε παραστεί κατόπιν ερωτήματός σας σχετική ανάγκη.