Γραμματειακή Υποστήριξη

  • Επιμέλεια και δακτυλογραφήσεις κειμένων σε όλες τις γλώσσες που αναγράφονται στην αρχική μας σελίδα
  • σύνταξη επαγγελματικών εγγράφων, δηλώσεων, συμφωνητικών κ.α.,
  • Σύνταξη συμβολαίων, συμφωνητικών, εξουσιοδοτήσεων, δηλώσεων και άλλων εγγράφων στην Ελληνική αλλά και σε άλλες γλώσσες,
  • Κατάθεση εγγράφων σε προξενικές και διπλωματικές αρχές,
  • Διαμεσολάβηση, υποστήριξη και διερμηνείες κατά τη διάρκεια επίσημων συναντήσεων, διαπραγματεύσεων και συναλλαγών.
  • Ενημέρωση – Συμβουλευτική
  • Σφραγίδα Χάγης
  • Συμπλήρωση αιτήσεων
  • Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Τράπεζες