Εταιρείες, Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες

Η πολυετής απασχόληση του γραφείου μας με το Εμπορικό Δίκαιο τόσο με ημεδαπές όσο και με αλλοδαπές εμπορικές εταιρίες παρέχει μετά βεβαιότητος τον επιτυχή χειρισμό των υποθέσεων της εταιρίας σας.

Εταιρίες - εντολείς μας εμπιστεύονται χρόνια το γραφείο μας για την επιτυχή διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Η νομική κάλυψη του δικηγορικού μας γραφείου περιέχει την επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη σύσταση, τη λειτουργία και τη λύση με ή χωρίς δικαστική απόφαση όλων των εταιρικών τύπων.

Ειδικότερα επιλύουμε άμεσα και με ταχύτητα:

Σκοπός μας είναι η ορθή καθοδήγηση κάθε επιχειρηματία στο πλαίσιο της διαρκούς μεταβαλλόμενης νομοθεσίας και η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών με την διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αλλά και των αναφυόμενων διαφορών τόσο των εταιρειών όσο και των επαγγελματιών μεταξύ τους.