Συντάξεις

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την άρτια διεκπεραίωση πάσης φύσεως ζητημάτων σχετικά με την απονομή σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) με απόλυτη ευθύνη και αποτελεσματικότητα, παρακολουθώντας πάντα τις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές εξελίξεις.  

Ειδικότερα, παρέχονται οι  κάτωθι υπηρεσίες:

  1. Συμβουλευτική ενημέρωση αναφορικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το νόμο για την έκδοση σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων
  2. Κατευθυντήριες γραμμές μέσω έκδοσης αναλυτικής προσυνταξιοδοτικής έκθεσης, ανάλογα με την ασφαλιστική περίπτωση του κάθε ενδιαφερομένου, ώστε να αποκτήσει γνώση των δικαιωμάτων που του παρέχει το κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο (καταμέτρηση ενσήμων, υπολογισμός χρόνων ασφάλισης, έλεγχος συνδρομής προϋποθέσεων για κατάθεση αίτησης) 
  3. Διεκπεραίωση και επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης απόφασης σύνταξης με όλες τις απαραίτητες ενέργειες και την παρακολούθηση της πορείας της από την κατάθεση της αίτησης για απονομή σύνταξης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα μέχρι την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης 
  4. Νομικές υποδείξεις όσον αφορά ζητήματα σχετικά με την εξαγορά πλασματικών χρόνων, τη ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών, την αναστολή λόγω παράλληλης εργασίας αλλά και τη διαδοχική ασφάλιση
  5. Υποβολή ενστάσεων κατά απορριπτικών αποφάσεων ασφαλιστικών ταμείων και εκπροσώπησή σας σε προσφυγή  τόσο ενώπιον των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών  όσο και των διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα, αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες που περιλαμβάνουν παροχές επιδομάτων (ανεργίας, τοκετού, τέκνου, πρόνοιας, θέρμανσης, ανασφάλιστων υπερηλίκων), την προετοιμασία και την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α καθώς και άλλες συναφείς υποθέσεις.