ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

    Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων χωρισμού, η επιμέλεια του τέκνου ανατίθεται στη μητέρα, ενώ με την ίδια απόφαση ορίζονται τα σχετικά με την επικοινωνία με τον πατέρα.

    Η επιμέλεια του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του (άρθρο 1518 Α.Κ.). Συνεπώς, ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου, μπορεί να προσδιορίζει και τον τόπο διαμονής του τέκνου, ο οποίος μπορεί να είναι μία άλλη πόλη ή ακόμη και άλλη χώρα.

    Το τοπίο άρχισε να αλλάζει για τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια, ήτοι στην συντριπτική πλειοψηφία τους πατεράδες, με την προσθήκη στον Α.Κ. του άρθρου 1519 (άρθρο 139 ΦΕΚ Α 148/31.7.2020), σύμφωνα με το οποίο «μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο».

   Ο Έλληνας νομοθέτης, με την εισαγωγή του ανωτέρω άρθρου, δεν επιδιώκει να περιορίσει την ελευθερία του γονέα που έχει την επιμέλεια, αλλά να εξασφαλίσει την ουσιαστική, απρόσκοπτη επικοινωνία του τέκνου και με τους δύο γονείς. Σε κάθε περίπτωση, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη πρωτίστως το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου.

  Κατόπιν της εισαγωγής του άρθρου 1519 Α.Κ., το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ΜΠρΑθ 4829/2020) προχώρησε σε απόφαση, με την οποία αναθέτει την προσωρινή επιμέλεια του τέκνου στον πατέρα. Εν προκειμένω, μετά την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των γονέων, λόγω ψυχολογικών προβλημάτων της μητέρας, το τέκνο παρέμεινε για μεγάλα χρονικά διαστήματα με τον πατέρα και ανέπτυξε έναν ιδιαίτερο ψυχικό δεσμό μαζί του. Η απόφαση έλαβε υπόψη το συμφέρον του παιδιού, το οποίο σε αυτή την περίπτωση είναι να ανατεθεί η προσωρινή επιμέλεια του παιδιού στον πατέρα.